Thử thách tô giống như hình
sample image for coloring
Chỉnh kích thước cọ: