PiBoKid Phát triển ngôn ngữ, nâng tầm tư duy phát huy trí tuệ


Thì hiện tại đơn (Simple Present tense) là thì dùng để diễn đạt một hành động mang tính thường xuyên (regular action), theo thói quen (habitual action) hoặc hành động lặp đi lặp lại có tính quy luật, hoặc diễn tả chân lý và sự thật hiển nhiên.


The black cat jumped up onto the chair. It looked down at the white dog. The dog was chewing on a bone. The cat jumped onto the dog. 

Những từ được tô màu cam trong đoạn truyện trên là những động từ

The Lion and The Gnat

“Away with you, vile insect!” said a Lion angrily to a Gnat that was buzzing around his head. But the Gnat was not in the least disturbed. “Do you think,” he said spitefully to the Lion, “that I am afraid of you because they call you king?” 


?-

In a spell of dry weather, when the Birds could find very little to drink, a thirsty Crow found a pitcher with a little water in it. But the pitcher was high and had a narrow neck, and no matter how he tried, the Crow could not reach the water. Trong đoạn văn trên, các từ được tô màu cam là những tính từ

Danh từ trong tiếng Anh có thể được phân loại thành các loại là:

  • Danh từ số ít & Danh từ số nhiều
  • Danh từ đếm được & Danh từ không đếm được
  • ...
Học từ vựng: Chủ đề con vật
Avatar

octopus

a sea creature with a soft, oval body and eight tentacles


PiBoKid Phát triển ngôn ngữ & tư duy

Công ty TNHH Phần mềm PiBo.